คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กสทช.                                                                                                          
*หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                            
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                
*ความรู้ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                     
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                         
*ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องอุปกรณ์วิทยุคมนาคมและการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่    
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                              
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                              
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.