คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                                                                            
*หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ                                                                             
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      
*พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542                                                                                   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                           
*กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                            
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                            
*แนวข้อสอบข้อสอบไวยากรณ์ แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                              
*แนวข้อสอบวิศวกรรมซ่อมบำรุง                                                                              
*แนวข้อสอบวิศวกรรมความปลอดภัย                                                                         
*แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 2.                                                                                   
*แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 3.