คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ

*หลักวิชาการโสตทัศนศึกษา / การใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องขยายเสียง
*ความหมายและความเป็นมา ความหมายของโสตทัศนูปกรณ์
*ส่วนประกอบของเครื่องฉาย เครื่องเล่นวีดีทัศน์
*เครื่องเสียง ลำโพง
*ชนิดของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิดีทัศน์
*วีดีโอเกี่ยวกับการถ่ายภาพเบื้องต้น
*อุปกรณ์จับภาพ / อุปกรณ์รับเสียง
*การใช้เครื่องขยายเสียง
*เครื่องบันทึกเสียง และการใช้เครื่องบันทึกเสียง
*ระบบเครื่องเสียง
*เครื่องบันทึกเสียง
*เครื่องฉายภาพ
*การเขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ โปสเตอร์ บทรายการวิทยุ หรือบทวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูล เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ
*การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การผลิตสื่อการเรียนรู้ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
*แนวข้อสอบในสนาม ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบในสนาม ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบในสนาม ชุดที่ 3.
*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา