คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                                      
*ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                
*เศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค                                                                                   
*พฤติกรรมการตัดสินใจกับการลงทุนและการบริโภค                                                               
*อุปสงค์และอุปทาน                                                                                                    
*กลไกตลาดและระบบราคา                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและนโยบายเศรษฐกิจ                                                          
*การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
*การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                          
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     
*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                               
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (บทความ)                                                                      
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี