คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด                                                                                  
*แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษา ในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                                         
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                          
*หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                              
*การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์                                                                                         
*การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                 
*การเขียนโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                                                             
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                 
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                      
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.