คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8. อุดรธานี                                                                         
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับงานสุขภาพจิต                                                                                        
*ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ                                                                                        
*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 
*การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน                                                                          
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             
*เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             
*เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.