คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง    
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                   
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ                                                      
*พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558                                       
*แนวข้อสอบ กฎหมาย อาญา (อัตนัย)                                                                         
*แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัตนัย)                                                     
*แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (อัตนัย)                                                              
*แนวข้อสอบ กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (อัตนัย)                                                       
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม