คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-32394

280฿

รหัสสินค้า: KP-32394 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-32394
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                         
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2         .                                                                   
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ                                            
*แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย                                                                                
*แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                  
*แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน                                                                            
*แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์