คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กสทช.                                                                                                          
*หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                            
*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                                    
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                 
*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558                                                                              
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522                                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม                   
*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                              
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                              
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                              
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์