คู่มือสอบพนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด                                                                                    
*แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษา ในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                                           
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการเงิน                                                                            
*การบันทึกรายการทางบัญชี และงบการเงิน                                                                         
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                             
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                      
*êแนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.