คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน (บุคคลภายใน) BC-32363 ออกใหม่ปี 2562

299฿

รหัสสินค้า: KP-32363 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน (บุคคลภายใน) BC-32363 ออกใหม่ปี 2562 ประกอบด้วย -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และเพิ่มเติม -ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่เกี่ยวกับสารบรรณ -ภาษาไทย -ทักษะงานอำนวยการ -ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ ดังนี้ ภารกิจของการอำนวยการ -ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฝ่ายกำลังพล -ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ -ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง -ความรู้พื้นฐานฝ่ายงบประมาณ -ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ -กฏหมายเกี่ยวกับพัสดุ -ความรู้พื้นฐานของระเบียบการเงิน -คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสำนักงาน -พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 -กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 -กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกราบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) -ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน