คู่มือสอบนักบริหารงานพาณิชย์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักบริหารงานพาณิชย์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน                                                                                        
*การประสานงาน                                                                                                       
*การจัดทำใบแจ้งหนี้                                                                                                   
*การจัดทำข้อมูล                                                                                                        
*การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า                                                                                          
*การบริการ                                                                                                             
*งานบริการลูกค้าสัมพันธ์                                                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 3.                                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์