คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                                                        
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผลและการคิดคำนวณ                                                  
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจและการใช้ภาษา)                                                  
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                            
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                       
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารราชการของมหาวิทยาลัย                  
*ข้อบังคับสภามหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555           
*แนวข้อสอบ จรรยาบรรณของบุคลากรวิทยาลัย                                                               
*แนวข้อสอบ การบริหารราชการ                                                                                
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                     
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ