คู่มือสอบ พนักงานวางแผน 4 (11.4 งานวิชาการและห้องสมุดฯ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ พนักงานวางแผน 4 (11.4 งานวิชาการและห้องสมุดฯ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                         #วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ -ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                          -ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                            -มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                            -การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                            -พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                        -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                   -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                         #ความรู้ภาษาอังกฤษ -ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                         -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                       -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                       #ความรู้เฉพาะตำแหน่ง -การติดตามและศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลต่อการท่องเที่ยวในอนาคต                  -การรวบรวม และจัดทำเอกสาร สื่อเผยแพร่ บทความ ผลงานวิจัย สื่อเชิงวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว  -การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน ททท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                    -การเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดการท่องเที่ยว                    -แนวข้อสอบความรู้ด้านการวางแผน                                                                              -รวมแนวข้อสอบ