คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช
สารบัญ

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2554                                                                                           
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.                                    
*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.                        
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การสะกดคำ และคำศัพท์                                                                                                               
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ             
*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                         
*นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                               
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                          
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                       
*แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน กศน.                                           
*การจัดทำโครงการ
*การจัดทำแผนและการบริหารแผน  นโยบายและโครงการตามแนวทางของสำนักงาน กศน.                             
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                      
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน