คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*การทำรายงานการประชุม                                                                                            
*แนวข้อสอบด้านงานสารบรรณ งานธุรการ ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบด้านงานสารบรรณ งานธุรการ ชุดที่ 2.                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การประสานงานและการบริการ                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน                                                                         
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้งานพัสดุ                                                                                   
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์