คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ BC-32295

260฿

รหัสสินค้า: KP-32295 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ BC-32295
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัฑณ์                                                                                        
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด6,7,8,9,10                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558(หมวด 6,7,8,9,10)                                                    
*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                        
*พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582                                                                   
*ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.                     
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.                     
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
*เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                                       
*นโยบายของกรมราชทัณฑ์                                                                                            
*แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 – 2562                                                          
*มาตรการควบคุมผู้ต้องขังกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                                     
*ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                                 
*การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไทยตามแนวทางสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การ สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                                             
*แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                    
*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมาย                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                            
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์