คู่มือสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                                                                 
*แนวข้อสอบข่าวสารทั่วไป                                                                                   
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา (อัตนัย)                                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัตนัย)                                        
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (อัตนัย)                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (อัตนัย)                                          
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์