คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

260฿

คำอธิบาย

*คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
*
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม                                                               
*เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                 
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                             
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                             
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                             
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม