คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี BC-32240

260฿

รหัสสินค้า: KP-32240 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี BC-32240
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                                                    
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์                                                                                     
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                         
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560                                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
*พ.ศ. 2549                                                                                                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
*พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2560                                                                                     
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ชุดที่ 1  200 ข้อ                      
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ชุดที่ 2                                               
*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                                                                                        
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                                                                      
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                                            
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ชุดที่ 1               
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ชุดที่ 2               
*เจาะข้อสอบระเบียบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544