คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ BC-32219

260฿

รหัสสินค้า: KP-32219 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ BC-32219
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
*พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                        
*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                  
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             
*การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม                                                                    
*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                              
*การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม                                                           
*การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                             
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์