คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน

270฿

คำอธิบาย

  คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                     
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                              
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                          
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               
*งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                        
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                    
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                          
*แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4.