คู่มือสอบ กลุ่มศิลปศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32165

270฿

รหัสสินค้า: KP-32165 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ กลุ่มศิลปศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32165
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก                                                                              
*
*วิชากฎหมายทั่วไป (78 คะแนน)
*แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป                                                                      
*แนวข้อสอบกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับระบบกระบวนการยุติธรรมของไทย                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบศาลของไทย                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกับการพัฒนาสังคม                                                                         
*แนวข้อสอบกฎหมายอาญา                                                                                       
*แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                           
*
*วิชาสังคมศาสตร์ (78 คะแนน)       
*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม                                                                               
*วัฒนธรรม                                                                                                              
*กลุ่มทางสังคม                                                                                                         
*สถาบันทางสังคม                                                                                                      
*การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม                                                                                             
*การควบคุมทางสังคม                                                                                                 
*การจัดระเบียบทางสังคม                                                                                             
*สังคมวิทยาการศึกษา                                                                                                 
*สังคมวิทยาชนบทและสังคมเมือง                                                                                    
*แนวข้อสอบสังคมศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบสังคมศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                
*
*วิชารัฐศาสตร์ (72 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การรับรองรัฐ ประเภทของรับ อำนาจรัฐ                                  
*ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม                                                                                    
*ระบบการเมือง                                                                                                        
*ประชาชนกับบทบาททางการเมือง                                                                                   
*แนวข้อสอบรัฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบรัฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                   
*
*วิชาเศรษฐศาสตร์ (72 คะแนน)
*แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 3.                                                                               
*แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 4.