คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูกศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูกศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สารบัญ

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                    
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553               
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                               
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2554                                                                                           
*แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน                                                                         
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                  
*การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ                                                                                                
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                      
*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         
*การประเมินโครงการ และรายงานผลโครงการ                                                                     
*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                      
*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                              
*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                               
*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       
*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                      
*การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                              
*แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                    
*บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล                                                                                  
*แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้