คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด BC-32127

270฿

รหัสสินค้า: KP-32127 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด BC-32127
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                               
*พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553                                                   
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           
*ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554                                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554                                      
*ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2554                                               
*หลักการบัญชี                                                                                                          
*การเงินและการธนาคาร                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.