คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-32110

260฿

รหัสสินค้า: KP-32110 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-32110
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                        
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554    
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                           
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                         
*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                              
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี                                                                        
*แนวข้อสอบ การเงินและการบัญชี                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี