คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก
สารบัญ

*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1
*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2.
*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2.
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.
*การปฏิบัติงานในสำนักงาน
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหารเบื้องต้น
*รวมแนว ข้อสอบความรู้ทหาร
*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555
*รวมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์