คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                   
*หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA) และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA                                                                               
*การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                                                    
*การติดตามและประเมินผลนโยบายและแผน                                                                       
*การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม                                                    
*นโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                             
*ความรู้เกี่ยวกับ การผังเมือง                                                                                         
*ความหลากหลายทางชีวภาพ                                                                                         
*แนวข้อสอบการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการผังเมือง                                                                        
*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน