คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา                                                        
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                
*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                             
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           
*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           
*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                                     
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์