คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์                                     
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                       
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                 
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                              
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                
*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                            
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับ Internet                                                                                               
*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                             
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์