คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                        
*เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                 
*ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                          
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*หลักการบริหารจัดการ                                                                                                
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ                                                                                            
*การจัดเตรียมเอกสารการประชุม                                                                                     
*การจัดเก็บเอกสาร                                                                                                     
*แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                          
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ                                                                                   
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                     
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.