คู่มือสอบนักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544                    
*ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545                                                                  
*แนวข้อสอบข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545                                                                  
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546                                                                                                  
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                        
*กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2545                                                                              
*กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560                                                      
*กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561                                                           
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543                                                           
*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543                                        
*การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและไขมัน                                                                                
*การรักษาสภาวะแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                               
*การส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและเพิ่มพื้นที่สีเขียว                           
*การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนมูลฝอย และค่าบริการต่างๆ                                                          
*โครงการ แผนงาน นโยบายด้านการรักษาความสะอาด                                                            
*การนำระบบสารสนเทศมาใช้กับงานด้านรักษาความสะอาด                                                        
*แนวข้อสอบ การรักษาสภาพแวดล้อม                                                                            
*แนวข้อสอบรวม นักจัดการงานรักษาความสะอาด