คู่มือสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                        
*นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                                                                                   
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                        
*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์                                               
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                
*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                          
*สื่อประชาสัมพันธ์                                                                                                      
*เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว                                                                                     
*การผลิตรายการ การผลิตบทความเพื่อเผยแพร่                                                                    
*การผลิตสื่อ                                                                                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                     
*การประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                                                                              
*การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์                                                                                         
*การติดต่อสื่อสาร                                                                                                     
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1                                                                            
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2                                                                            
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                           
*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5