คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32042

270฿

รหัสสินค้า: KP-32042 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32042
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12 พ.ศ. 2552    
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                              
*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                      
*งานวงรอบ การตรวจสอบและปรับแก้วงรอบ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับงานระดับ                                                                                              
*งานคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                          
*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                                  
*การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                      
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                           
*การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ                                                                                  
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 1.                                                                                       
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 3.