คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      
*ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564                      
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.                                                                  
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                  
*การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                           
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                                
*เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม