คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31991

270฿

รหัสสินค้า: KP-31991 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31991
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                  
*การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                         
*การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร                                                        
*การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                              
*การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร                                                                       
*การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจเกษตร                                        
*การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลผลิตทางการเกษตร                                          
*ส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร                                                                                
*เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                        
*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                            
*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                      
*การส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร และการสร้างระบบนิเวศป่าในเมือง                                                                                     
*การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบสาธารณภัย                                                                         
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.