คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 2561

220฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 2561
สารบัญ

*คำทักทายและการสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
*Pre -Test ข้อสอบ
*Chapter 1 Arrivals ขาเข้า
*Chapter 2 Descriptions การบรรยายลักษะงาน
*Chapter 3 Directions การบอกทาง
*Chapter 4 Departures ขาออก
*Chapter 5 Human Relations มนุษยสัมพันธ์
*คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสนามบิน
*ตัวอย่างข้อสอบ
*เพิ่มเติมคำศัพท์
*พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545
*เจ้าข้อสอบ พรบ.คนเข้าเมือง
*ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
*รวมแนวข้อสอบ สถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย