คู่มือสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31946

270฿

รหัสสินค้า: KP-31946 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31946
สารบัญ

*การจัดเก็บภาษี ได้แก่ การติดตาม การตรวจสอบ การประเมิน เร่งรัดภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
*พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
*เจาะข้อสอบชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบชุดที่ 2.
*พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
*เจาะข้อสอบ
*พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543
*พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลพ.ศ.2503
*เจาะข้อสอบ
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
*เจาะข้อสอบ
*เจาะข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกพ.ศ. 2558
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีพ.ศ. 2546
*เจาะข้อสอบ
*รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ของกรุงเทพมหานคร
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม