คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31922

270฿

รหัสสินค้า: KP-31922 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31922
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร                                                                 
*การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเบื้องต้น                                                                          
*การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป                                                                          
*การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                 
*การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง                                                        
*การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล                                                                   
*การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค                                                                                     
*การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคาร                                                                                  
*คุณภาพอากาศและเสียง                                                                                              
*การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน                                                                                
*การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน                                                                  
*การจัดการเหตุรำคาญ                                                                                                          
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                  
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                               
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                              
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล