คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31816

270฿

รหัสสินค้า: KP-31816 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31816
สารบัญ

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี                                                                                                                     
*การบัญชีแยกประเภท                                                                                                                                  
*การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                                                                              
*การบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                             –  ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                                                 –  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                   
*งบการเงิน                                                                                                                                                       
*การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                                                                      –  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                                             
*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520                                                                                                             –  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีและการเงิน                                                                                       
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                                                                –  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                           –  เจาะแนวข้อสอบด้านการบัญชี ชุดที่ 1                                                                                                         –  เจาะแนวข้อสอบด้านการบัญชีและการเงิน ชุดที่ 2                                                  
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
* สรุปสาระสำคัญงบประมาณและการเงินของกรุงเทพมหานคร                                                         
*เจาะข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ                                 
*ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน                 การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                                  –  เจาะข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                                 การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555