คู่มือสอบภาค ก. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31847

270฿

รหัสสินค้า: KP-31847 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบภาค ก.  กทม. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31847
สารบัญ
##วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)               -โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                                   –โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                                         –โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                   ##วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)           –โจทย์อุปมา-อุปไมย                                                                                        –โจทย์เงื่อนไขทางภาษา                                                                                      –โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์                                                                                –โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                    ##วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)           –โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                  –โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                        –โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                        –โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                      -โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                –รวมแนวข้อสอบภาษาไทย                                                                        ##วิชาภาษาอังกฤษ                                                               –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                    –เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation                                                                –เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)                                                             –เจาะข้อสอบ การอ่านจดหมาย (Letter )                                                            –เจาะข้อสอบรวม