คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                                 
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                       
*เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                 
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                                      
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      
*ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                               
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                           
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.