คู่มือสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์                                                 
*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530                                                                          
*การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                    
*การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                             
*การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                        
*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                    
*วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                            
*การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                          
*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                      
*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                              
*การบริหารงานโครงการก่อสร้าง                                                                                    
*การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                               
*การตรวจงานก่อสร้าง                                                                                                
*แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                  
*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                 
*แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                
*แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                     
*แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 2.