คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                       
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                               
*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                   
*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                
*การบริหารงานเอกสาร                                                                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ                                                                   
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม