คู่มือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ปี 2561 BC-31748

260฿

รหัสสินค้า: KP-31748 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ปี 2561 BC-31748
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์                                                 
*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530                                                                          
*การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                    
*การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                             
*การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                        
*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                    
*วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                            
*การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                          
*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                      
*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                              
*หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น                                                                                              
*หลักการชลประทานเบื้องต้น                                                                                        
*หลักการทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด                                                                
*การระบายน้ำ                                                                                                         
*แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                  
*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                    
*แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                  
*แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน                                                                           
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์