คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 BC-31755

270฿

รหัสสินค้า: KP-31755 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 BC-31755
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                         
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. (2560-2564)                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              
*ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0                                                                            
*ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 –2561                                                   
*การจัดทำงบประมาณภาครัฐ                                                                                         
*การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปี                                  
*การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)             
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                                                            
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                            
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                 
*การติดตามประเมินผล                                                                                                
*การบริหารจัดการ                                                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ                                                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.