คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล
*เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                         
*การใช้โปรแกรม Microsoft Office
*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             
*Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              
*Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       
*Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                 
*การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                        
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ/งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                      
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี   
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.