คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า BC-31717

260฿

รหัสสินค้า: KP-31717 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า BC-31717
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522                                              
*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                   
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office
*Microsoft  Word พร้อมข้อสอบ                                                                            
*Microsoft  Excel พร้อมข้อสอบ                                                                             
*Microsoft  PowerPoint พร้อมข้อสอบ                                                                      
*Outlook Express พร้อมข้อสอบ                                                                             
*แนวข้อสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                                                
*คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                                 
*ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย                                                                             
*ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์                                                                                         
*ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                        
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                  
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                      
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.