คู่มือสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31700

260฿

รหัสสินค้า: KP-31700 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 BC-31700
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ของกรม ปภ.                          
*ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                              
*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            
*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535                                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551             
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560                                                                    
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                      
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                          
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                    
*การบริหารแผนงานและงบประมาณ                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคลากร                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานสำนักงานและงานเลขานุการ                                                                 
*แนวข้อสอบ งานบุคลากร                                                                                     
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                            
*แนวข้อสอบ งานสำนักงาน                                                                                    
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                   
*แนวข้อสอบ งานการเงินและบัญชี                                                                           
*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น