คู่มือสอบนิติกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                                 
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                      
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                             
*พระราชบัญญัติ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543                               
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540                
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530                                         
*แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา                                             
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                           
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                       
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง